POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
OBOWIĄZUJĄCA W TRAVELTECH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 1. Zasady ogólne
  1. TravelTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229, NIP 675-13-45-369, REGON: 120268474, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych w całości opłaconym, tel. 12 345 16 61 (opłata zgodna z taryfą operatora), zwana dalej „TravelTECH”, gwarantuje Użytkownikom swoich serwisów bezpieczeństwo i poufność udostępnionych przez nich danych, a w szczególności danych osobowych.
  2. Niniejsza Polityka prywatności i Polityka wykorzystywania plików cookies stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies przez TravelTECH w ramach serwisu www.europodroze.pl dalej łącznie: „Serwis”).
  3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z usług TravelTECH lub odwiedzająca strony internetowe w ramach Serwisu.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i usług Administratora danych osobowych, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. Celem dokumentu jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO” oraz realizacja wymogów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
  5. TravelTECH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności i Polityce wykorzystywania plików cookies poprzez publikację aktualnej wersji na stornie www.europodroze.pl oraz w inny sposób dostępny dla Użytkownika.
 2. Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych jest TravelTECH, zwany dalej także „Administratorem”.
  2. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych można uzyskać:
   1. listownie pod adresem: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków
   2. telefonicznie pod numerem tel. +48 12 412 18 92
   3. mailowo pod adresem: iod@traveltech.pl
  3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
   1. Kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, odpowiedzi na zapytania Użytkowników skierowane do Administratora, przedstawianie ofert, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.
   2. Realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, wykonywanie czynności zakupu biletów na rzecz użytkownika, kontaktowanie się z przewoźnikami w celu realizacji zamówień Użytkownika, umożliwienie procesu rezerwacji i zakupu usług. Podstawą prawną jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z klientami.
   3. Umożliwienie realizacji procesu płatności - Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu płatności za świadczone usługi oraz niezbędność danych do wykonania umowy w postaci dokonania płatności za usługę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   4. Prowadzenie działań marketingowych, w tym w zakresie Marketing Automation oraz w postaci newslettera w celu promocji oferty Administratora, prezentowania spersonalizowanej oferty usług lub reklamy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie gromadzenia danych celem rozwoju oferty usług oraz promocja świadczonych usług.
   5. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
   6. Analiza danych w celu wykrycia ewentualnych niedozwolonych działań Użytkownika oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z prawem funkcjonowania serwisu.
   7. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu:
   1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji celów, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dane identyfikacyjne, płeć, wiek pasażera dane kontaktowe (jak adres, adres email, telefon), dane dotyczące zakupionych/zarezerwowanych biletów i połączeń, dane uzasadniające uprawnienia do zniżek kolejowych, dane dotyczące wykształcenia lub statusu zawodowego, a także dane głosowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z infolinii.
   2. Administrator przetwarza dane osobowe osób innych niż Użytkownicy, ale wskazanych przez Użytkowników niezbędne do realizacji zakupów i rezerwacji biletów. Przyjmuje się, że użytkownik jest uprawniony do przekazania Administratorowi danych pasażerów, dla których dokonuje rezerwacji biletów.
   3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu płatności przez partnerów obsługujących proces płatności w szczególności dane w zakresie faktu dokonana płatności, fragmentów numeru karty płatniczej, sposobu płatności, imienia, nazwiska i powiązanego adresu email oraz osoby upoważnionej do korzystania z rachunku bankowego/karty płatniczej/karty kredytowej.
   4. Administrator może przetwarzać w celach marketingowych, w tym badania satysfakcji klienta oraz Marketing Automation w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres IP, miejsce korzystania z Serwisu, URL, dane przeglądarki, płeć (za zgodą Użytkownika), wiek, celu podróży.
   5. Spośród kategorii danych szczególnych Administrator może przetwarzać dane dotyczące płci Użytkownika w sytuacjach, w których jest to wymagane dla zakupu danego typu biletu oraz za zgodą Użytkownika w celach marketingowych (dobrowolne wskazanie danych).
  5. Odbiorcy danych (kategorie odbiorców):
   1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej oraz systemu obsługi kontrahentów.
   2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom realizującym usługę przewozu kolejowego lub usługi z nią powiązane (w szczególności przewoźnikom, agentom przewoźników, sprzedawcom biletów kolejowych).
   3. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z serwisów umożliwiających płatność, jednak nie przetwarza w tym zakresie danych osobowych Użytkowników w zakresie danych rachunku bankowego lub środków płatniczych, którzy dokonują płatności bezpośrednio u podmiotów obsługujących płatność. Administrator przekazuje Operatorom płatności dane w postaci imienia, nazwiska i adresu mailowego dokonującego zapłaty.
   4. Administrator może udostępnić dane osobowe do państw trzecich znajdujących się poza UE jedynie w razie stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w tym państwie.
  6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów przechowywania, przy czym jeżeli:
   1. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, zaś gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi - dane przechowywane są przez okres 180 dni od daty ich rejestracji w systemie rezerwacyjnym;
   2. Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 2 lat od zakończenia kontaktu;
   3. dane przetwarzane są w celu realizacji procesu płatności - dane przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z dokonaną transakcją;
   4. dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingowych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
   5. dane są przetwarzane w celu przesyłania newslettera – dane będą przetwarzane wyłącznie po zatwierdzeniu przez Użytkownika dodatkowej zgody podczas podawania adresu email, do czasu wycofania zgody;
   6. Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
  7. Konsekwencje niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie:
   1. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.
   2. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu ich przekazania do operatorów płatności przed momentem zakupu usługi w Serwisie, przekazanie tych danych jest warunkiem zakupu usługi w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym w Serwisie, zaś brak przekazania danych uniemożliwi realizację usługi.
   3. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do operatorów płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez powyższe podmioty na rzecz Serwisu, zaś brak przekazania danych uniemożliwi realizację usługi.
   4. W przypadku przekazania danych osobowych do operatorów płatności w celu weryfikacji przez te podmioty należytego wykonania umów zawartych z TravelTECH, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umów zawartych pomiędzy TravelTECH a ww. podmiotami, zaś brak przekazania danych uniemożliwi realizację usługi.
  8. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również mogą być przetwarzane w formie profilowania. W tym celu wykorzystywane są dane dotyczące aktywności użytkownika, m.in. historia zakupów, geolokalizacja, wyszukiwania, dane przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres IP Użytkownika. Gromadzenie danych w sposób automatyczny pozwala na stworzenie profilu klienta, dzięki któremu możliwe jest proponowanie usług dopasowanych do profilu klienta. Analizy te dokonywane są w sposób automatyczny w oparciu o dane i metody statystyczne.
  9. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Administratora w formie telefonicznej, SMS, mailowej lub za pośrednictwem konta klienta.
  10. Administrator przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne): (a.) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, (b.) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; (c.) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; (d.) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  11. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
   2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
   3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
   4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   6. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych (mailowo, telefonicznie, drogą listową).
 3. Polityka wykorzystywania plików cookies
  1. Nasze serwery używają technologii cookies (tzw. „ciasteczek”). Informacje o plikach cookies mogą być zbierane przy pomocy serwerów TravelTECH lub podmiotów trzecich.
  2. W celu zapewnienia najwyższego poziomu poufności przekazywanych danych, komunikacja między przeglądarką Użytkownika a serwerami serwisu Europodróże odbywa się w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protokołu SSL. Dodatkowo systemy i serwery TravelTECH spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych i są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Pliki cookies nie są używane do przeglądania danych zapisanych na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  3. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer TravelTECH lub jednego z jego partnerów i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył przy każdorazowym połączeniu danego urządzenia z tym serwerem. Pliki cookies nie zajmują dużo miejsca i nie zakłócają pracy urządzenia końcowego. Pliki cookies przechowywane są przez czas określony, jednak może on być różny dla różnych plików.
  4. Pliki cookies mogą wykorzystywać także dane o geolokalizacji (na podstawie adresów IP użytkowników), nie wykorzystujemy ich jednak do identyfikacji konkretnego użytkownika z imienia i nazwiska.
  5. Za pomocą plików cookies TravelTECH otrzymuje informacje statystyczne o ruchu Użytkowników na stronie internetowej, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkowników.
  6. Zawarte w plikach cookies informacje są niezbędne do:
   1. dostosowania prezentowanych treści, w tym treści reklamowych do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników, ułatwiając tym samym korzystanie z Serwisu;
   2. zbierania i analizy danych statystycznych o ruchu internetowym Użytkowników, co pozwala ulepszać działanie Serwisu i poprawiać jakość prezentowanych treści;
   3. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, w szczególności utrzymania sesji strony internetowej i wprowadzonych danych.
  7. W ramach gromadzenia plików cookies możliwe jest też wykorzystanie tzw. kodów remarketingowych podmiotów trzecich celem personalizowania reklamy. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża na to zgodę. Użytkownik może cofnąć lub modyfikować zgodę na korzystanie z kodów remarketingowych modyfikując ustawienia plików cookies w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
  8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiając korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, w tym zakupu biletów;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  9. Przechowywane na swoim komputerze pliki cookies, Użytkownik może w każdej chwili usunąć samodzielnie. Szczegółowych instrukcji dostarcza producent wykorzystywanej przeglądarki. Podczas ponownej wizyty w serwisie, Serwis wygeneruje i zapisze pliki cookies ponownie.
  10. Użytkownik może samodzielnie zarządzać zakresem tworzenia plików cookies na poziomie używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym, a także modyfikować zakres ich używania np. poprzez wymaganie każdorazowego informowania Użytkownika o umieszczeniu na urządzeniu plików cookies. Szczegółowe informacje dostępne są na poziomie stosowanej przeglądarki internetowej.
  11. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować istotne ograniczenia w korzystaniu z Serwisu lub nawet je uniemożliwić.