Bilety kolejowe - Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Anglia

EuroPodróże - contact icon
12 341 61 60
pn-pt 9.00-17.00
Europodroze.pl na FB Europodroze.pl na Google+ Europodroze.pl na Twitter

REGULAMIN (obowiązuje od dnia 1.10.2016)

 1. 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z „Systemu rezerwacji” usług podmiotów trzecich oferowanych w ramach serwisu www.europodroze.pl oraz w ramach Call Center, tj. usług: Rezerwacji i Zakupu Biletów Kolejowych.
 2. Operatorem systemu jest TravelTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M.Życzkowskiego 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229, NIP 675-13-45-369, zwany dalej EuroPodróże.
 3. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Call Center, do którego telefony kontaktowe zostały wskazane na portalu www.europodroze.pl, jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a EuroPodróże.
 4. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu, bez możliwości jego komercyjnego użytku.
 1. 2. DEFINICJE


Podane niżej pojęcia oznaczają:
 1. System Rezerwacji dostępny za pośrednictwem portalu www.europodroze.pl oraz Call Center - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie i zamawianie biletów na połączenia kolejowe.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji, Call Center. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.
 3. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.
 4. Karta płatnicza - karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 z późn zm.).

 1. 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Call Center.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie, a dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym, jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty.

 1. 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

 1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
 2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne usługi opisane w niniejszym Regulaminie, oraz innych dostępnych w serwisie usług wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
 3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

 1. 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. EuroPodróże informuje, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania, mogą pojawić się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty dotyczące analogicznej usługi podmiotu trzeciego, niż uprzednio wyszukane przez System. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem i opłaceniem Rezerwacji w Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub zakupu innych usług u podmiotów realizujących usługi zamówione w Systemie Rezerwacyjnym.
 1. 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. EuroPodróże jako administrator danych osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.
 2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.europodroze.pl, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji przewoźników. Użytkownik korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych przez te podmioty dla potrzeb realizacji tych usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z nich – zakres danych niezbędnych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w toku procesu rezerwacyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług, Użytkownik przekazuje informacje na swój temat oraz innych osób za ich zgodą. Informacje te, gromadzone w bazie danych EuroPodróże, służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów, tj. realizację zamówionej usługi.
 4. Użytkownik może wyrazić wolę otrzymywania informacji o najnowszych promocjach i informacjach związanych z podróżowaniem w formie Newslettera poprzez złożenie oświadczenia woli odpowiedniej treści, powiązanego z podaniem adresu mailowego. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania tych informacji poprzez wysłanie na adres kontakt@europodroze.pl oświadczenia woli rezygnacji lub klikając w link wypisu w stopce Newslettera. Informacje zawarte w Newsletterze są aktualne w momencie jego wysyłki. Ich dostępność w późniejszym okresie zależy od dostępności u podmiotu, który świadczy te usługi.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 1. 7. ZASADY OGÓLNE

  1. W przypadku linii kolejowych zrzeszonych w VSB SNCF (VOYAGES-SNCF BENELUX SPRL zwany dalej VSB) EuroPodróże działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach kolejowych czynności faktycznych związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego ściśle wg wskazań Użytkownika i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Telefonicznego Centrum Obsługi. Realizacja usługi oraz rozpatrzenie procedury reklamacyjnej podlega ogólnym warunkom przewoźników, wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów przewozu - jest VSB SNCF z siedzibą: 1060 Brussels, Chaussee de Charleroi 112, zarejestrowaną w Brukselskim Rejestrze Handlowym pod numerem 0455.382.534. Wszelkie dane związane z zamówieniem usługi takie jak imię, nazwisko, adres, adres mailowy oraz numer telefonu będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia przez VSB. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawienia lub usunięcia oraz żądania zaprzestania przetwarzania tych danych poprzez wysłanie informacji w zakładce "Contacts" na stronie www.voyages.sncf.eu - podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usług.
  3. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący usługi przewozu, będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu EuroPodróże umowy, o których mowa powyżej, są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców, z którymi umowę zawiera Użytkownik, i taryf tych przewoźników.
 1. 8. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU ORAZ FAKTUR

  1. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji połączeń kolejowych oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  2. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu oraz formie płatności. Cena biletu wyrażana jest w PLN lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez EuroPodróże. Usługa zostanie wykupiona na rzecz Klienta w cenie dostępnej w Systemie w momencie dokonania zapłaty lub wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym.
   2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu, informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie oraz warunków zwrotu/wymiany biletu.
  3. Zakup biletu kolejowego
   1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu kolejowego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia i przysługującymi Użytkownikowi ulgami oferowanymi przez Przewoźników. Na cenę transakcji składają się: opłata za bilet, opłata transakcyjna za wystawienie biletu (która jest niezwrotna stosownie do informacji XIV ust. 2 Regulaminu) oraz opłata za doręczenie biletu (w przypadku biletów papierowych dostarczanych do Użytkownika).
   2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu kolejowego.
   3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, prosimy sprawdzić daty wyjazdu i powrotu w sąsiednich terminach.
   4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, EuroPodróże może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem, EuroPodróże dokonuje rezerwacji zgodnej ze zgłoszeniem w przypadku wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu oraz innych dodatkowych opłat.
   5. Jeżeli podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie, przejazd ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
   6. Na niektórych trasach przewóz może być częściowo realizowany innymi środkami transportu, np. autobusami (m.in. w Szwajcarii) - taka informacja wskazywana jest bezpośrednio w opisie pociągu, zamiast napisu: "Train 12345", napis "Car".
   7. EuroPodróże zaleca ostrożność w zamawianiu połączeń z przesiadkami z krótkim odstępem czasu, wskazując, iż istnieje ryzyko opóźnień połączeń realizowanych przez przewoźników.
   8. EuroPodróże zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem, zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, na które EuroPodróże nie ma wpływu.
  4. Bilety open
   1. Są to bilety ważne jednorazowo na trasie wskazanej w bilecie i dla określonego typu pociągu, np.; nie są one ważne w TGV, Eurostar.
   2. Ważne przez określoną liczbę dni lub godzin od daty ważności wskazanej na bilecie - klient może w tym czasie odbyć jednorazową podróż.
   3. Jeśli pociąg wymaga dokupienia miejscówki, Użytkownik powinien ją wykupić w celu odbycia podróży.
   4. Istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanego biletu na zasadach określonych przez przewoźnika przed datą pierwszej podróży za zapłatą potrącenia 15% wartości biletu, chyba, że warunki taryfowe stanowią inaczej. Wykupione miejscówki nie podlegają zwrotowi, chyba, że warunki taryfowe stanowią inaczej.
  5. Formy płatności
   1. Akceptowane są następujące formy płatności za bilety zakupione na stronie www.europodroze.pl:
    • płatność przelewem
   2. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety kolejowe rezerwowane na www.europodroze.pl z wyprzedzeniem co do daty wyjazdu co najmniej 7 dni roboczych w przypadku biletów papierowych i z wyprzedzeniem 5 dni roboczych w przypadku biletów elektronicznych, o ile taryfa kolejowa na to zezwala. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić kwotę należną EuroPodroze za kupowany bilet w terminie (przy czym termin rozumie się jako moment zaksięgowania przelewu na koncie TravelTECH):
    • 24 godzin od momentu rezerwacji, jeżeli do daty wyjazdu pozostało maks. 10 dni
    • 48 godzin od momentu rezerwacji, jeżeli do daty wyjazdu pozostało więcej niż 10 dni
   3. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek: TravelTECH Sp. z o.o., ul. prof. M.Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, ING Bank Śląski IBAN nr konta: 69 1050 1445 1000 0090 8013 9703.
   4. W tytule przelewu należy wpisać: Rezerwacja biletu kolejowego nr XXXXXXX, gdzie X oznacza numer rezerwacji. Bilety kolejowe opłacane przelewem wystawiane są przez EuroPodróże w następnym roboczym po dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić w dni robocze przed godziną 17:00. EuroPodróże nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki. Użytkownik nie może wnosić roszczeń wobec EuroPodróże za to, że spółka nie wystawiła biletu w związku z opóźnieniem przelewu z rachunku bankowego Użytkownika. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy - informacja zamieszczana jest na stronie internetowej biura.
   5. Niektóre taryfy zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 godzin lub wcześniejszym. Niektóre taryfy muszą też zostać wykupione na stałą liczbę dni przed wyjazdem pociągu, np. 7 dni; 14 dni itd. Niedotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. EuroPodróże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek EuroPodróży ponad okresy wskazane w zamówieniu biletu.
  6. Forma biletu

   Dostępne formy biletu określają Przewoźnicy i są one wskazane w zamówieniu:
   1. bilet w formie elektronicznej - w niektórych przypadkach, np. bilety na pociągi Thalys, dostarczane są w osobnym mailu bezpośrednio od przewoźnika.
   2. bilet drukowany na stacji kolejowej - Użytkownik w celu skorzystania z tej opcji w przypadku jej dostępności zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego przybycia na stację kolejową i postępowania wg instrukcji otrzymanej na adres mailowy wskazany w trakcie procesu rezerwacyjnego. Użytkownik powinien wydrukować bilet najpóźniej 30 minut przed odjazdem pociągu. Bilety wydrukowane na stacji muszą być walidowane na peronie/dworcu przed wejściem do pociągu, którego dany bilet dotyczy. W przypadku kilku biletów na różne pociągi - nie wolno ich walidować na pierwszej stacji, lecz należy je skasować na każdej stacji osobno, przed wejściem do pociągu. Bilet po wydrukowaniu na stacji jest bezzwrotny i niewymienialny. Zaleca się wydrukowanie wszystkich biletów na pierwszej stacji z uwagi na fakt, iż na innej stacji może nie być takiej możliwość lub czas przewidziany na przesiadkę może nie być wystarczający do dokonania tej czynności.
   3. bilet w formie papierowej

    Forma, w jakiej dostępny jest konkretny bilet, określana jest przez Przewoźnika. Nie ma możliwości ponownego wystawienia biletu wydrukowanego na stacji lub papierowego biletu doręczonego przez kuriera. Użytkownik odpowiada za posiadanie ważnego wydrukowanego biletu podczas podróży. Bilety elektroniczne wysyłane mailem mogą być drukowane wielokrotnie, ale obowiązkowo należy je posiadać w pociągu w formie drukowanej.
  7. Dostarczanie biletu
   1. Elektronicznego

    Bilety kolejowe elektroniczne, zakupione na www.europodroze.pl, doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Call Center.
   2. Papierowego

    Bilet papierowy dostarczany jest kurierem na podany przez klienta adres w procesie rezerwacji.
    Bilet taki dostarczany jest tylko i wyłącznie na terytorium Polski.
  8. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika

   EuroPodróże nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez VSB SNCF w rezerwacjach Użytkowników Systemu bez jego udziału. Informacje te będę przesyłane do klienta tylko w przypadku uzyskania ich od VSB SNCF. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię kolejowe, Użytkownik winien kierować do tej linii. Przewoźnicy kolejowi ponoszą odpowiedzialność na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym .
   Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wskazanymi warunkami odpowiedzialności.
  9. Zwrot biletu
   1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu kolejowego zakupionego na stronie www.europodroze.pl, jeżeli spełnia warunki zwrotu narzucone przez przewoźnika oraz przed dniem określonym jako data wyjazdu. Bilety papierowe są zwracane tylko po ich fizycznym przesłaniu do EuroPodróże (TravelTECH Sp. z o.o., ul. prof. M.Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków). Bilet powinien być dostarczony przed upływem terminu, w którym można dokonać zwrotu. Jeśli niemożliwe jest spełnienie tego warunku, bilet powinien być ostemplowany na dworcu kolejowym jako nieużyty i przesłany do EuroPodróży. W takim jednak przypadku o zwrocie decyduje przewoźnik po przeprowadzonej procedurze reklamacyjnej. W przypadku braku zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni, na biletach kolejowych decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet, chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji. W każdym przypadku zwrot biletu wiąże się z potrąceniem opłaty karnej naliczanej przez Przewoźnika oraz opłaty manipulacyjnej naliczanej przez EuroPodróże.
   2. Wybrane taryfy nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przejazdu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej).
   3. Zwracając bilet elektroniczny Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Call Center w celu dokonania zwrotu biletu.
   4. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez EuroPodróże kwoty od Przewoźnika. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego TravelTECH Sp. z o.o..
   5. Miejscówki wykupowane przez Użytkownika do biletu - z uwagi na uregulowania Przewoźników najczęściej są niezwrotne, o ile w toku procesu transakcyjnego nie wskazano inaczej.
  10. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności

   Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.europodroze.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem przed terminem odjazdu, np. 14-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu. EuroPodróże zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika niespełniającej warunków taryfy promocyjnej na odpowiednią liczbę dni przed wyjazdem, np. 14 dni przed wyjazdem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika na warunkach przez niego ustalonych.
  11. Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia
   1. Za usługi zakupione w EuroPodróże za pośrednictwem strony internetowej www.europodroze.pl lub Call Center Klientowi wystawiona zostanie faktura elektroniczna. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
   2. Faktury elektroniczne za usługi doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Call Center.
   3. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dla więcej niż jednego Użytkownika, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rezerwacji.
  12. Szczególne uregulowania dotyczące podróży osób niepełnoletnich

   Poszczególni przewoźnicy w różny sposób regulują przejazdy osób niepełnoletnich, w stosunku do osób poniżej 18. roku życia poszczególni przewoźnicy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące podróży. W przypadku osób poniżej 12. roku życia powinny one podróżować pod opieką. Przed kupnem biletu dla małoletniego podróżującego samodzielnie, Użytkownik musi zweryfikować możliwości samodzielnej podróży w regulaminie przewoźnika. Przykładowe regulacje dotyczące kolei SNCF wskazane zostały poniżej:
   1. Thalys: samodzielne podróżowanie pociągiem niepełnoletnich poniżej 12 lat bez opieki nie jest akceptowane. Muszą obowiązkowo jechać pod opieką osoby pełnoletniej. Niepełnoletni pomiędzy 12 i 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie i muszą posiadać dokumenty przewidziane prawem i zezwalające im na opuszczenie terytorium kraju. Wyposażenie dziecka w odpowiednie dokumenty zezwalające na opuszczenie terytorium kraju pozostaje w zakresie odpowiedzialności opiekunów prawnych.
   2. Lyria: ze względu na bezpieczeństwo, dzieci poniżej lat 12 nie mogą jeździć pociągiem TGV Lyria same bez opieki. Podróż pod opieką (rodzic, opiekun prawny lub osoba pełnoletnia, której rodzice powierzyli dziecko), jest warunkiem ważności biletu dla dzieci poniżej lat 12. Dla niepełnoletnich wymagane są poniższe dokumenty przy wjeździe do Francji:
   • jeżeli podróżują sami: dokument tożsamości oraz pisemne zezwolenie udzielone przez rodziców.
   • jeżeli podróżują pod opieka rodziców: dokument tożsamości.
   1. Eurostar: dzieci od 12 do skończonych 15 lat mogą podróżować same w pociągu Eurostar pod warunkiem, że ich rodzic lub opiekun prawny wypełnił formularz "Unacompanied Minor". Muszą one zostać dowiezione do stacji przez osobę pełnoletnią (w wieku minimum 18 lat), która podpisze formularz w obecności członka załogi Eurostar.SNCF: nie ma limitu wiekowego narzuconego przez SNCF dla niepełnoletnich podróżujących bez opieki. Niemniej, SNCF nie ponosi za nie odpowiedzialności.
   2. Dzieci poniżej 12. roku życia nie mogą podróżować bez opieki w TGV Francja - Hiszpania i TGV Francja - Włochy.
   3. W TGV Paris Luxembourg oraz TGV Francja Niemcy, niepełnoletni podróżujący sami muszą posiadać zezwolenie na opuszczenie terytorium. Jest to zasada obowiązująca na wszystkich podróżach pomiędzy Francją a innymi krajami (niezależnie od środka transportu) zgodnie z prawem francuskim.
   4. TGV Bruxelles France: w celu zwiększenia bezpieczeństwa młodych podróżników w pociągach TGV Bruxelles-France zostały ustalone reguły podróżowania niepełnoletnich bez opieki, w szczególności dzieci poniżej 12 lat. Reguły: wszyscy niepełnoletni (poniżej 18. roku życia) jadący bez opieki dorosłego (powyżej 18 lat) muszą posiadać następujące dokumenty:
   • bilet,
   • dokument tożsamości,
   • zgoda na opuszczenie terytorium wydana przez administrację lokalną.
   1. Niepełnoletni poniżej lat 12, podróżujący bez opieki, nie są dopuszczani na pokład. Muszą być pod opieką osoby w wieku powyżej lat 12. Niepełnoletni niestosujący się do powyższych wymogów są uważani za podróżujących samotnie i:
   • nie są wpuszczani do pociągu, jeżeli kontrola wykaże, że dziecko będzie podróżować samo,
   • muszą być odstawieni na komisariat na stacji docelowej, jeśli nie było kontroli na stacji wyjazdowej.


   Na kolanach dziecko może podróżować do 4 roku życia (3+).

   Powyższe przykładowe regulacje mogą ulec zmianie i zależne są od wewnętrznych regulacji przewoźników.

  13. Reklamacje
   1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w formie pisemnej na adres EuroPodróże, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@europodroze.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia EuroPodróże poinformuje Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez Przewoźnika.
   2. EuroPodróże wskazuje, iż w przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do EuroPodróże reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi.
  14. Postanowienia końcowe
   1. EuroPodróże zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Należy wskazać, iż usługa EuroPodróże polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u innych podmiotów, w związku z czym jest ukończona w momencie jej potwierdzenia – zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy podmiot świadczący daną usługę w sposób wyraźny to wskazał. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   3. EuroPodróże nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego system rezerwacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.

Trwa wyszukiwanie połączeń
proszę czekać...

Trwa wyszukiwanie danych. Może to potrwać kilka chwil.